فلزیاب پیشتاز

وبلاگ و مقالات علمی

در وبلاگ فلزیاب پیشتاز اطلاعات علمی و فنی از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه اورده شده است.
وبلاگ فلزیاب پیشتاز در تمامی موارد و زمینه ها از اطلاعات علمی و منتشر شده استفاده نموده است.

* مقالات این صفحه خلاصه هستند و برای دیدن مقالات جامع و کامل به وبلاگ اصلی پیشتاز مراجعه کنید.

تنظیمات جداسازی حذف سیگنال

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند با عدد VDI تعیین شده در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ادیت EDIT طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیگنال مربوط به ذرات منابع را از علائم هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید.
تنظیمات جداسازی حذف سیگنال
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب تصویری عین شکل هدف

رادار هوائی تصویری نیز هدف یا هواپیما یا تغییرات جریانات انرژی را در فاصله دور بصورت زنده و عین شکل خودش نشان نمی دهد.

پیشرفته ترین رادارها هوائی تصویری دنیا هم بصورت لکه رنگ یا کد عددی موقعیت هدف یا هواپیما یا تغییرات در هواشناسی نشان می دهد.
فلزیاب تصویری فرکانسی نیز بنابر اصول رادار هوائی تصویری طراحی شده است و میتواند بصورت لکه رنگ و عدد وی دی ای VDI وضعیت هدف را مشخص نماید.
همانگونه که رادار هوائی تصویری عین شکل هدف را از فاصله دور آشکار نمی نماید؛ هیچگونه فلزیاب تصویری نیز نمی تواند عین شکل یا تصویر هدف یا فلز یا منبعی را در زیر زمین آشکار نماید.
با توجه به انکه بر سر راه فلزیاب تصویری مواد معدنی و منابع و انواع مانع وجود دارد و سر راه رادار هوائی این نوع موانع وجود ندارد.
با توجه به این شرایط نیز رادار هوائی تصویری نمی تواند عین شکل هواپیما یا هدف یا تغییرات جوی را آشکار نماید.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب تصویری آنالیز فیلتر

فلزیاب تصویری آنالیز فیلتر را برای تشخیص هدف یا فلز نیاز به تنظیمات مربوط به همان محدوده یا فلز یا هدف مورد نظر را دارد.
به تنظیمات قبل از تصویر گیری یا بعد از تصویرگیری فیلتر یا آنالیز میگویند.
نرم افزار یا برنامه فلزیاب تصویری بصورتی طراحی شده است که میتوان با تغییر تنظیمات وضعیت هدف و منابع را از یکدیگر با فیلتر یا انالیز یا تغییر تنظیمات در نرم افزار تشخیص داده و مشخص نمود.
مفهوم ان این است که برای مشخص نمودن هدف از بین همه تغییرات پدید امده وضعیت لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI را برای تشخیص جدا نمود.
حسن عملکرد با فلزیاب تصویری از نوع فرکانسی در این است که میتوان تغییرات و شرایط اثرگذار بر روی اهداف و انواع تغییرات را با فیلتر یا انالیز بدست اورد تا امکان خطا در تشخیص کاهش یابد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب رادار تصویری

فلزیاب راداری تصویری که در امورات هواشناسی و نظامی و فرودگاه ها بکار برده میشود برای تشخیص اهداف یا فلزات یا هواپیما یا هر نوع تغییرات از اصول لکه رنگ با ترکیب گوناگون رنگ بهره میبرد.
در رادار هوائی حتی از نوع تصویری تشخیص طبق اصول فرکانس به نسبت نوع انرژی و تشعشع خاص ان تغییرات یا هدف میباشد.
فلزیاب تصویری نیز از اصول فرکانس برای تشخیص بهره میبرد و در شرایط تشخیص بصورت لکه رنگ همه تغییرات در محدوده دید خود را آشکار مینماید.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب تکنیک تصویر برداری

روش تصویرگیری یا تصویر برداری با فلزیاب تصویری بر گرفته از شرایط تکنیک رادار تصویری میباشد.
شرایط رادار تصویری طبق اصول فرکانس در جریات تشخیص و مشخص نمودن کلیه تغییرات در دید رادار از هر نوع منبع یا فلز میباشد.
منظور این است که رادار میتواند کلیه تغییرات اطراف محدوده مورد بررسی خود را با سیگنال یا علائم متفاوت به نسبت وضعیت یا نوع هدف یا تغییرات مشخص نماید.
فلزیاب تصویری فرکانسی نیز با همین مشخصات عمل نموده و برای این است که برای عملیات جستجو برای اهداف در زیر زمین کارائی بیشتری دارد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب مغناطیسی طول حرکت

زمانیکه بارالکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی در طول مسیر به سمت اطراف یا زیر خود حرکت مینماید با جریان بار الکتریکی زمین یا مواد معدنی و منابع دیگر حالت ترکیب یا انتقال و فشار نیرو گرفته و حالت و وضعیت اولیه بار الکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج تغییریافته و توان و نظم اولیه خود را از دست می دهد؛ و جریان تغییر یافته توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد. این تغییر توان بار الکتریکی و جریان مغناطیسی برای تشخیص هدف را نیز از بین میبرد یا کاهش می دهد و تغییر وضعیت بار الکتریکی با شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر تعادل نداشته و برای فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نمی باشد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب شرایط مغناطیس طلا

از آنجا که میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج به نسبت میزان مغناطیس فلزات از خود واکنش نشان می دهد؛ یا به نسبت میزان مغناطیس فلزات تغییر فاز در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی ایجاد میگردد طلا دارای مغناطیس نمیباشد که در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی ایجاد تغییر فاز یا حالت هم جهتی در پاسخ مخالف را شکل دهد تا پاسخ از وضعیت طلا در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج مانند فلزیاب پالسی PI یا وی ال اف VLF یا تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا پدید آید.
طلا در شرایط خالص و با کیفیت طلا شور شده تحت تاثیر میدان مغناطیس دیگر منابع یا زمین قرار نمیگیرد تا دچار شرایط مغناطیسی یا اهنربائی گردد زیرا ملکول درونی و قدرت تابش طلا این اجازه را به جریانات اطراف خود نمی دهد.

فلزیاب شرایط مغناطیس طلا

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب جهت مغناطیسی

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج برای اینکه بتواند یک فلز یا هدف را تشخیص دهد شرایط مغناطیسی را بر ان فلز وارد مینماید یا در محدوده سرجستجوگر خود میدان مغناطیس با شرایط ولتاژ را ایجاد نموده و این میدان مغناطیس میتواند نیرو بر اطراف خود در وضعیت مغناطیسی شکل دهد.
در اصل سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیس سنج با ایجاد میدان مغناطیس یک شرایط شبیه حالت آهنربائی در جهت مخالف را برای اطراف خود برای تشخیص با تغییر فاز ایجاد مینماید.
باید توجه نموده که فلزات پارا مغناطیس مانند طلا تحت تاثیر بار الکتریکی در جهت حالت اهنربائی قرار نمیگیرد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

حذف ذرات در فلزیاب های دنیا

حذف ذرات در فلزیاب های دنیا در بین بهترین فلزیاب که توان حذف ذرات مزاحم را داشته و طلا و فلزات مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید میتواند از دسته فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی باشد. و با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC به انجام میرسد. که قدرت تشخیص علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم را از جریان و انرژی و نیرو و فرکانس هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و این منابع میتواند مواد معدنی یا منابع همگن یا هم مکان نیز باشد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب فرکانسی

فلز یاب فرکانسی از دسته فلزیاب های پیشرفته ای میباشد که طبق خواص فرکانسی عمل مینماید و میتواند انواع فلزات و الیاژ و نوع منابع و مواد معدنی را از یکدیگر به تفکیک جدا نماید.
فلز یاب فرکانسی باید دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد.
فلز یاب فرکانسی از آنجا که از شرایط انتشار تشعشع و انرژی بهره میبرد در مقابل میتواند جریان بازتاب یا برگشت هدف تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را به نسبت تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD جداگانه مورد تفکیک قرار دهد که این موقعیت از جداسازی وضعیت انرژی خاص و تشعشع مربوط به هدف مورد نظر شکل میگیرد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلزیاب

فلزیاب در انواع گوناگون وجود دارد مدار فلز یاب و شکل طراحی فلزیاب تعیین کننده نوع آن فلزیاب میباشد.
فلزیاب در اصل یک سیستم الکترونیکی یا مکانیکی است که میتواند فلزات را تشخیص داده و مشخص نماید.
فلزیاب مغناطیسی و فلز یاب فرکانسی دو دسته از فلز یاب های مورد بهره برداری در دنیا میباشد.
فلز یاب مغناطیسی و فلز یاب فرکانسی پایه طراحی مدار فلزیاب ها است.
فلزیاب مغناطیسی در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی خود شرایط میدان مغناطیس را داشته که این میدان مغناطیس بر روی فلزات اثر گذاشته یا نیرو جریان مغناطیسی وارد نموده و این نیرو مغناطیسی بیشتر فلزات مغناطیسی را تحت تاثیر برای ایجاد فاز قرار می دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

فلز یاب آنتنی ردیابی طلا

فلزیاب آنتنی که ردیابی طلا  را با دقت به انجام رساند فلزیاب آنتنی از نوع فلزیاب فرکانسی میباشد. و شعاع زنی در ردیابی برای تفکیک طلا در صحنه کار اصلی نیازمند تجربه بالا در تعیین تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.
فلزیاب آنتنی که از اصول فرکانس با تنظیمات ذکر گردیده بهره نمی برد توان تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد ندارد.
سیستم های آنتنی که بعنوان فلزیاب آنتنی فرکانسی ارائه میگردد بیشتر مگنتومتر آنتنی یا مگنتی آنتنی یا فانگشن ژنراتور است که تنظیمات ذکر گردیده و اصول کار فرکانس را ندارد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه