فلزیاب پیشتاز

ویدئوهای آموزشی کار فلزیاب های آنتنی

در این صفحه ویدئوهای آموزشی کار فلزیاب های آنتنی از نظر کارکرد و خصوصیات در دسترس میباشد.

جداسازی فلزات و منابع مختلف در فلزیاب با تنظیم ادیت و ترشهولد

تنظیمات ادیت (edit) و ترشهولد (threshold) برای تفکیک در فلزیاب

تنظیمات ادیت و ترشهولد در فلزیاب های فرکانسی چیست؟

نحوه تشخیص ذرات و منابع مزاحم در فلزیاب فرکانسی با تنظیم ادیت و ترشهولد

چرا تنظیمات در فلزیاب های فرکانسی کارایی بیشتری دارد؟

تنظیمات مکمل ادیت و ترشهولد در فلزیاب های فرکانسی

تشخیص حفره ، کانال ، چاه ، تونل ، محل دست خورده و سست با فلزیاب فرکانسی

حفره یابی در فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات تفکیک

حذف ذرات و منابع معدنی مزاحم با تنظیم ترشهولد در فلزیاب های تفکیک دار

ماهیت تنظیمات ادیت و ترشهولد سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی آنتنی و تصویری

دلیل تنظیمات دستی در فلزیاب فرکانسی راداری

تفاوت تنظیمات در فلزیاب فرکانسی راداری با فلزیاب های فانگشن