فلزیاب فرکانسی

فلز یاب فرکانسی از دسته فلزیاب های پیشرفته ای میباشد که طبق خواص فرکانسی عمل مینماید و میتواند انواع فلزات و الیاژ و نوع منابع و مواد معدنی را از یکدیگر به تفکیک جدا نماید.
فلز یاب فرکانسی باید دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد.
فلز یاب فرکانسی از آنجا که از شرایط انتشار تشعشع و انرژی بهره میبرد در مقابل میتواند جریان بازتاب یا برگشت هدف تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را به نسبت تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD جداگانه مورد تفکیک قرار دهد که این موقعیت از جداسازی وضعیت انرژی خاص و تشعشع مربوط به هدف مورد نظر شکل میگیرد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه