فلزیاب مغناطیسی طول حرکت

زمانیکه بارالکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی در طول مسیر به سمت اطراف یا زیر خود حرکت مینماید با جریان بار الکتریکی زمین یا مواد معدنی و منابع دیگر حالت ترکیب یا انتقال و فشار نیرو گرفته و حالت و وضعیت اولیه بار الکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج تغییریافته و توان و نظم اولیه خود را از دست می دهد؛ و جریان تغییر یافته توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد. این تغییر توان بار الکتریکی و جریان مغناطیسی برای تشخیص هدف را نیز از بین میبرد یا کاهش می دهد و تغییر وضعیت بار الکتریکی با شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر تعادل نداشته و برای فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نمی باشد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه